Base

URL

http://toyao.net

Location

Hyogo Nishinomiya

Full Name

Uemura Takashi